LED reclame logo wit

Algemene voorwaarden Fredani VOF

 1. Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet met tussenkomst van een derde (reclame- of mediabureau), met Fredani VOF /ledreclame Waalwijk (“Fredani”) de overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het uitzenden van een of meer reclame-uitingen en/of tot het plaatsen van een of meer reclame-uitingen op door Fredani geëxploiteerde reclamemasten en/of tot het plaatsen van advertenties bij Concessiegevers. Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen Fredani en de Opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere aanvulling die onder de overeenkomst wordt gedaan.

Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een mediabureau, een advertentieovereenkomst aangaat met Fredani.
Reclame- en/of mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van de Opdrachtgever, hetzij op eigen naam, overeenkomsten aangaat met Fredani respectievelijk advertentieruimte inkoopt bij Fredani.
Concessiegever: de derde die aan Fredani de rechten verleent advertentieruimte ter beschikking te stellen, hetzij middels digitale netwerken, hetzij middels door de Concessiegever of aan Fredani in eigendom toebehorende reclamemasten, ten behoeve van de Opdrachtgever.
Advertentieruimte: een digitaal medium dan wel een analoog reclamedoek, waaraan of via welke reclame-uitingen worden getoond en/of ten gehore worden gebracht.
Reclamemast: een reclamemast dan wel een vergelijkbaar reclameobject, voorzien
van advertentieruimte.
Reclame-uiting: een commercial of advertentie (digitaal of analoog) die de Opdrachtgever wil vertonen volgens een overeengekomen uitzend- of plaatsingsschema.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Fredani en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fredani, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.2 Fredani wijst uitdrukkelijk de door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De Opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor Fredani voor het aangaan van de Overeenkomst.
2.3 Indien gebleken is dat een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en offertes zijn opgemaakt op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, deze zijn vrijblijvend en 1 (één) maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering bij de Concessiegevers.
3.2 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de Overeenkomst.
3.3 Offertes dienen door de Opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de offerte c.q. opdrachtbevestiging (mondeling of e-mail) dan zal de offerte als Overeenkomst gelden.
3.4 Afspraken die nadien worden gemaakt en afwijken van de offerte worden door Fredani schriftelijk bevestigd. Ook deze bevestiging dient door de Opdrachtgever getekend retour gezonden te worden.
3.5 Indien de Opdrachtgever (media- en of reclamebureau) handelt in opdracht van een derde wordt deze derde in de offerte genoemd. De Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de derde in casus te vertegenwoordigen en informeert de derde over de inhoud van de Overeenkomst en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
3.6 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten zijn strikt vertrouwelijk en de inhoud daarvan zal door de Opdrachtgever niet aan derden buiten de organisatie van de opdrachtgever worden bekendgemaakt, behoudens – indien de Opdrachtgever (media- en/of reclame- bureau) handelt in opdracht van een derde- aan de in de aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of Overeenkomst uitdrukkelijk genoemde derde.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Fredani zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen.
4.2 Als de ter beschikking gestelde advertentieruimten afwijken van de in de Overeenkomst opgenomen advertentieruimten en deze afwijking is minder dan 10%, dan geldt dat de Overeenkomst gehandhaafd blijft. Is de afwijking 10% of meer dan treden Fredani en de Opdrachtgever in onderhandeling over een aanpassing van de Overeenkomst.
4.3 Bij niet-tijdige uitvoering zal de Opdrachtgever Fredani binnen twee weken schriftelijk in gebreke stellen.
4.4 Fredani heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de reclame-uiting conform de technische voorschriften en/of specificaties van Fredani.
De levering van reclamedoeken geschiedt conform ontwerp van de Opdrachtgever. Niet of te late levering dan wel afkeuring van het ontwerp ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om diens (financiële) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst jegens Fredani te voldoen. Alle hieruit voortvloeiende kosten kunnen door Fredani aan Opdrachtgever worden doorbelast.
4.6 Na afloop van de reclamecampagne worden digitale reclame-uitingen 12 (twaalf) maanden door Fredani kosteloos bewaard. Daarna worden digitale reclame-uitingen verwijderd.
4.7 In geval van beëindiging van de Overeenkomst is Fredani gerechtigd om de digitale reclame-uitingen voor of uiterlijk op de dag van expiratie te verwijderen.

 

 1. Opdrachtgever

  5.1 De Opdrachtgever houdt zich aan wet- en regelgeving.
  5.2 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de reclame-uiting niet in strijd is met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Reclame-uitingen mogen niet politiek en/of idealistisch getint of op rassen gebaseerd zijn.
  Voorts zijn reclame-uitingen voor tabaksproducten en alcoholhoudende dranken niet toegestaan.
  5.3 De Opdrachtgever dient tijdelijke of blijvende verwijdering van de reclame-uiting in het belang van de concessiehouder steeds te gedogen. Daarnaast kan Fredani de plaatsing van een bepaalde reclame-uiting weigeren indien deze in strijd is met hetgeen is vermeld onder artikel 5.1 of indien de inhoud in strijd is met de belangen van de Concessiegever.
  5.4 Indien de plaatsing van de reclame-uiting moet worden geannuleerd op basis van bovenstaand artikel 5.1 – 5.3 of wegens het niet voldoen aan technische voorschriften en/of specificaties van Fredani, dan vervallen de verplichtingen voor Fredani onverminderd haar recht op de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen en vergoedingen.

 2. Betaling

6.1 Betalingen vinden plaats direct via bestelling op de webshop van Fredani of anders overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling,
van rechtswege in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk is, zullen de door Ocean gemaakte kosten zoals maar niet beperkt tot juridische bijstand en incassomaatregelen ten laste komen van de Opdrachtgever.
6.2 Fredani kan te allen tijde vooruitbetaling of zekerheid verlangen.
6.3 Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
6.4 De Opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen 2 (twee) weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan Fredani. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met het gefactureerde bedrag.
6.5 Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 1. Annulering

7.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan Fredani te worden doorgegeven.
Indien de Overeenkomst reeds is bekrachtigd door de Opdrachtgever, dan blijft de Opdrachtgever het volledige te annuleren bedrag verschuldigd.

 1. Overmacht

8.1 Tekortkomingen door Fredani in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van buitengewone omstandigheden zoals onder andere de overmacht van de Concessiegever, virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege of grove nalatigheid van hulppersonen, of indien het zicht op de reclame-uiting, door welke oorzaak dan ook ten opzichte van de aanvangssituatie vanuit een of meer richtingen wordt belemmerd, worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan Fredani toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding.

 1. Aansprakelijkheid

  9.1 Fredani is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het door de Opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan.
  9.2 Fredani is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen veroorzaakt door een Concessiegever.
  9.3 Fredani is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade met een maximum van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, extra kosten voor de Opdrachtgever, verloren gegevens of materialen zijn uitgesloten.
  9.4 De Opdrachtgever vrijwaart Fredani tegen en stelt Fredani schadeloos voor alle aanspraken en vorderingen ter zake van schade, verliezen en kosten van derden, alsmede voor boetes en/of andere sancties opgelegd door een bevoegde autoriteit, die jegens Fredani mochten worden ingesteld respectievelijk opgelegd wegens een door de Opdrachtgever en/of door haar ingeschakelde derde(n) veroorzaakte schending van de wet- en regelgeving.
  9.5 Indien en voor zover als gevolg van een aanspraak dan wel vordering van een derde(n) en/of een door een bevoegde autoriteit opgelegde boete en/of andere sanctie of maatregel, Fredani genoodzaakt is om een of meer reclame-uiting(en) van de Opdrachtgever niet (langer) uit te zenden en/of (een) advertentie(s) van de Opdrachtgever niet (langer) te plaatsen:
  • is sprake van overmacht van Fredani jegens de Opdrachtgever en geldt het in artikel 8 bepaalde dat de Opdrachtgever geen recht heeft op (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of op schadevergoeding; en vergoedt Fredani uitsluitend aan de Opdrachtgever naar rato van de niet gebruikte uitzend- of plaatsingstijd.
  9.6 Onverminderd het vorenstaande is, indien de Opdrachtgever ondanks een daartoe strekkende sommatie van Fredani in gebreke blijft om aan een op haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het verrichten van een handeling te voldoen, Fredani gerechtigd om de betreffende handeling zelf voor rekening en risico van de Opdrachtgever te (laten) verrichten en om de daarmee samenhangende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  9.7 Fredani is nimmer gehouden tot schadevergoeding aan de Wederpartij op grond van het feit dat:
  a. De stroomvoorziening naar de reclamemast wordt onderbroken of beëindigd;
  b. De reclamemast en/of de installatie en/of de reclame-afbeelding, door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk in ongerede raakt of tenietgaat;
  c. Het zicht op de reclame-afbeelding, door welke oorzaak dan ook ten opzichte van de aanvangssituatie vanuit alle richtingen wordt belemmerd.

 2. Tussentijdse beëindiging

10.1 Fredani is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden middels een schriftelijke
verklaring aan de Opdrachtgever indien:
De Opdrachtgever ondanks een daartoe strekkende sommatie van Fredani in gebreke blijft om aan een of meerdere op haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen;
De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, wordt ontbonden of feitelijk geliquideerd, om surseance van betaling verzoekt dan wel haar schuldeisers verzoekt om een schuldsanering;
Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
Fredani gegronde redenen heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen;
een en ander onverminderd het recht van Fredani op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
10.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 10.1 zijn de vorderingen van Fredani en de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.3 Onverminderd het vorenstaande is, indien de Opdrachtgever ondanks een daartoe strekkende sommatie van Fredani in gebreke blijft om aan een op haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het verrichten van een handeling te voldoen, Fredani gerechtigd om de betreffende handeling zelf voor rekening en risico van de Opdrachtgever te (laten) verrichten en om de daarmee samenhangende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Overdraagbaarheid
  De Opdrachtgever is niet bevoegd rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fredani.
 2. Toepasselijk recht

12.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeen- komst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacyverklaring Fredani VOF/Ledreclame Waalwijk

Je privacy is voor Fredani Vof van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.ledreclamewaalwijk.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Fredani VOF

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, NAW-gegevens, factuuradres, geboortedatum en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je geboortedatum, factuuradres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, NAW-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per e-mail
• via social media
• per telefoon
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.
Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.
Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Fredani VOF
Cartografenweg 24
5141MT Waalwijk
info@fredani.com
0416 859030